Familien Røedvang Brudvik

Brudvik, Røedvang, Bjørkelund, Nygård, Edvardsen, Sørensen, Hansen, Pedersen

Historier

» Vis alle     «Forrige «1 ... 16 17 18 19 20 21 22 23 24 ... 25» Neste»     » Lysbildefremvisning

SelvbiografiJeg er født paa Findaas Prestegaard i 1775, d 1ste Maji, af Forældre Sognepræst til Findaas og Provst over Sundhordlehn, Peder Harboe Hertzberg, og Christiane Vinding, datter av Provst og Sognepræst til Kingservig, Niels Vinding og Johanne Christine Christiansdatter; disse mine Besteforældre vare begge fra Danmark, ligesom og min Farfader, Niels Hertzberg, min Faders Formand i Findaas Kald. Min Farmoder Dorthe Cathrine Harboe var født i Nordfiord.

Fra mit 9de Aar nød jeg Underviisning af min Broder Niels, medens han var Capellan paa Findaas, og siden fra mit 12te Aar, da jeg kom i hans Huus her paa Malmanger. 1792 om Høsten kom jeg i Bergens Skoles øverste Klasse. 1794 d. 16de Julii dimitteret af Rector og Professor Arentz, til Kiøbenhavns Universitet. Samme aar, efter Examen Artium, hvor jeg erholdt Caracteren Laudabilis, blev jeg Student, eller Accademisk Borger, 7de November - Anden Examen Philosophiske deel tog jeg 16de april, og den philologiske deel d 5te October, begge i 1795 med Characteren, Laudabilis. 1ste November 1799 tog jeg Attestas med Charat. Haudabillau debitus. D. 14de Sept. 1800 prædikede jeg til Dimis i Opsloe Kirke for Biskop Scmidt, og erholdt Laudabilis. Den 16de ejusdem tog jeg catheketisk Examen under benævnte Biskop, og Præsten ti Opsloe Hr Sandberg og fik Hauillaudabilis af Sognepræsten til Rakkestad, nu Consistorialraad og Provst over Mellem Borgesyssel i Smaalenes Amt, Her Thorkield Askehoug hos hvilken jeg antog Informator Tiæniste for hans Sønner, da jeg i November 1799 forlod Kiøbenhavn, blev jeg kaldet til Capellan pro Persona, d. 30te Januari 1801, ordineret til Præst i Christiania 12te Marts samme Aar. - Ved min Broders Forflittelse til Kingservig blev jeg 1803 d. 13de April, kaldet til Sognepræst til Qvindherrit af Grev Rosenkrone, og erholdt, under 13de Maji, s.A. kongelig Confirmation paa mit Kaldsbrev. Jeg forlod da Rakkestad 1803 i Maji, og kom hertil dagen før Pindse Aften, d. 29de Maj, og forrettede første gang i Qvindherrits Hovedkirke Pintzedag 1803. Efter at have været borte fra Føde Egn og Slægt i næsten 11 Aar, fraregnet et kort besøg, jeg giorde hid fra Kiøbenhavn 1796 i Anledning min Søsters Bryllop. I Julii 1803 reiste min Broder til Kiøbenhavn, som Hovmester for Kammerherre og Stiftsamtmand over Bergens Stift, HerHauchs 2de Sønner og forrettede jeg kaldet imidlertid indtil han Juuletider samme Aar kom tilbage, og i siste deel af dette sit Naadens Aar selv bestyrede alt, til 25de Marts 1804.

Imidlertid blev jeg af min Broder, paa Provsten Hr Johannes Bruns Vegne, indsat i Biørkevolds2  Kirke d. 11te Marts, Midfaste Søndag 1804.

Den 20de April 1804 indtraadte jeg i Ægteskab med FrøkenElse Marie Knagenhielm, født paa Helleland i Hardanger 22de Maji 1781, en Datter af Major Hans Knagenhielm og Anna Kristine Elkier, datter af forrige Forvalter paa Baroniet Kammerraad Søren Elkier og Else Marie Godske. I dette Ægteskab avlede jeg følgende Børn: 1. Anna Nicoline Kristine d. 13de Dec. 1804. 2. Søren Elkier,26de September 1806, som nu er Discipel i Bergens Skole, 3. Peder Harboe, 14de December 1807, han døde 30te Marts 1820, som Discipil i Bergens Skole, 4. Hans Knagenhielm, 24de November 1809, er nu Discipel i Bergens Skole. 5. Mariane 18de November 1811. 6. Gerhard Kristian Rosenkrone, 20de Sept. 1813, døde 26de Marts 1814. 7. Else Marie 26de Februar 1815. 8. 16de marts 1817 Dorthea Elisabet. 9. Christian Cornelius 22de November 1819. - 20de Marts 1821 døde min Hustroe Else Marie i sit 39 10/12 aar efter 6 dages Sygdom. Hun blev begravet 30te Marts derefter, og hold Biskop Pavels Mindetale over hende den 6te Søndag efter Paaske, ved hans Visitas her samme Tid. -

Den 3die Januar 1823 indtraadte jeg atter i Ægteskab med Jomfru Henninge Dorthea Dahl, en Datter af Krigskommissair Henning Frimann Dahl og Inger Dorthea Alstrup, født paa Aanarheim i Tysnæs Præstegield d. 1ste maji 1789.

Jeg har - sit Laus Deo! - blandt mange Velsignelser i dette med Glæde og Sorger omvexlende Liv, ogsaa nydt en god Hælbred, hvilket ogsaa udfordres i Sligt besværligt Kald, hvor Folkemængden og Forretningerne aarlig tiltager. Men Synet paa mit venstre Øje leed megen Skade ved en besværlig Reise til Ænæs d. 19de Marti 1819. I sær da jeg maatte ligge i en liden, og meget fugtig, saakaldet Glasstue paa Ænæs om Natten; Aarlig siden den Tiid har jeg haft Anstød af denne Øjen Svaghed, og i Aar- 1823- i sær, saa at jeg har maattet underkaste mig den smertefulde Cuur, at lade mig sætte og lære et sitatium, eller Trækster i Nakken. Dette, saavel som Øjets Svaghed indskrænker mig meget. - Besynderligt er det, at paa samme Tiid og Sted og Stue fik den gamle Jon Klokker ogsaa samme slags Skade paa venstre Øje. Han som gammel Mand, og som intet vilde bruge, blev blind paa Øjet. - Denne Klokker, Jon Pedersen Krogh døde d. 1ste December 1823 - 75 4/12 Aar gammel efter at have baaret Vanhelse næsten al sin Embetstid, som varede i 38 8/12 Aar.


Linket tilPeder Harboe Pedersen Hertzberg

» Vis alle     «Forrige «1 ... 16 17 18 19 20 21 22 23 24 ... 25» Neste»     » Lysbildefremvisning